torsdag 17 september 2009

Vi stödjer Samverkan mot trafficking! We are supporting an organisation against human trafficking
Dangerous Goods Not For Sale Halsband, mot trafficking.
Människohandel pågår dygnet runt i hela världen.
Till Sverige transporteras årligen hundratals kvinnor och barn för sexuellt slaveri. Vart och ett av dessa fall innebär en personlig tragedi. Handeln med människor har en klar koppling till andra former av internationell organiserad brottslighet, såsom narkotika – och vapenhandel.
Samverkan mot Trafficking har till uppgift att med gemensamma krafter motverka människohandeln.
Som ett led i kampen mot människohandeln har Dangerous Goods formgivit smycket ”Not for sale”. Detta till förmån för brottsoffer utsatta för människohandel.
Minimum 60 kr av varje sålt smycke kommer att gå till en fond som startas av Samverkan Mot Trafficking och avsikten är att, i första hand, göra insatser där samhällets resurser inte räcker till. Det kan handla om mammor utsatta för människohandel, som stannar i Sverige en längre tid för att vittna. Hemma väntar kanske ett eller flera barn. Här behövs ofta omedelbar hjälp, såsom mat och kläder. Konkreta insatser kan vara avgörande för att de utsatta kvinnorna skall få kraft till att återta kontrollen över sina liv.

***

Dangerous Goods Not For Sale Necklaces, against trafficking

Human trafficking going on around the clock throughout the world. Every year hundreds of women and children are transported to Sweden for sexual slavery. Each of these cases represents a personal tragedy. Human trafficking has a clear link to other forms of international organized crime, such as drugs - and the arms trade. Cooperation against Trafficking has the task of joining forces to combat human trafficking.

As part of the fight against trafficking has Dangerous Goods form given jewel "Not for sale". This is for the benefit of victims vulnerable to trafficking. Minimum 60 kr of each ornament sold will go to a fund started by the Collaboration Against Trafficking and the intention is that, first and foremost, make an effort in which community resources are not enough. This can include the mothers were victims of trafficking, who stay in Sweden for a long time to testify. At home waiting, there´s perhaps one or more children. This often requires immediate assistance, such as food and clothing. Concrete actions can be decisive for the vulnerable women must have power to regain control over their lives.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar